The Nobility of the Czech Lands on the Chessboard of European Diplomacy

Podrobné informace

Kategorie:

Umění, Každodennost

Rok vydání:

2022

Místo vydání:

České Budějovice

Jazyk:

anglicky

Počet stran:

824

ISBN:

978-80-87890-40-0

catalog Tištěná verze

2 800 Kč

Nedostupné

2800 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚPS v Českých Budějovicích

The richly image-equipped collective monograph deals with the diplomatic activities of the nobility in the period of time stretching from the Middle Ages to the second half of the 20th century. The protagonists of this publication are mainly members of noble families who owned estates in the territory of the Czech lands and acted as representatives of higher political powers for at least part of their lives. The life destinies and diplomatic missions of those personalities who left behind not only their significant imprint in political history, but also artistic, architectural, written or personal commemorations are interpreted here. The publication connects "portraits" of leading diplomats and diplomatic events with "portraits" of objects, seemingly mute witnesses of their representational acts and everyday family life, envoy duties and artistic interests. More than eight hundred images in the book are not just enriching illustrations, but the integral part of the message. The authors of the individual chapters, professionals from the National Monument Institute and the academic community, present readers with a wide range of interdisciplinary studies and reveal an untraditional perspective of European cultural history research.

A partially different Czech version of the book was published in 2020, entitled Ve znamení Merkura. Šlechta českých zemí v evropské diplomacii (In the sign of Mercury. The Nobles of the Czech Lands in European Diplomacy).

The book was arranged and edited by Petr Pavelec, Martin Gaži and Milena Hajná

Translated by Lucie Kasíková and Christopher Steer

The Nobility of the Czech Lands on the Chessboard of European Diplomacy

Uspořádali a edičně připravili Petr Pavelec, Martin Gaži a Milena Hajná

Přeložili Lucie Kasíková a Christopher Steer

Bohatě obrazově vybavená kolektivní monografie se zabývá diplomatickými aktivitami šlechty v dlouhém časovém období od středověku po druhou polovinu 20. století. Jejími protagonisty jsou zejména příslušníci šlechtických rodů, kteří vlastnili panství na území českých zemí a alespoň po část svých životů vystupovali v roli zástupců vyšších politických mocí. Jsou zde interpretovány životní osudy a diplomatické mise především těch osobností, jež po sobě zanechaly nejen významný otisk v politické historii, ale i umělecké, architektonické, písemné či osobní památky. Publikace tak propojuje „portréty“ předních diplomatů a diplomatických událostí s „portréty“ věcí, zdánlivě němých svědků jejich reprezentačních aktů i všedního rodinného života, vyslaneckých povinností i uměleckých zájmů. Více než osm stovek obrazových příloh zde není pouhou zpestřující ilustrací, nýbrž integrální součástí sdělení. Autoři jednotlivých kapitol, specialisté z Národního památkového ústavu i z akademické obce, čtenářům předkládají široké spektrum mezioborových studií a rozkrývají tak netradiční perspektivu výzkumu evropské kulturní historie.

Částečně odlišná českojazyčná varianta knihy vyšla v roce 2020 pod názvem Ve znamení Merkura. Šlechta českých zemí v evropské diplomacii.