Sepulkrální památky okresu Přerov

Detailed information

Category:

Dějiny umění

Year:

2019

Place:

Ostrava

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

256

ISBN:

978-80-88240-13-6

270 Kč

in stock

Buy

270 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Ostrava

Cílem předložené publikace je uměnovědné zhodnocení sepulkrálních památek okresu Přerov na přelomu 19. a v průběhu 20. století. Úvodní část se zabývá společenskými změnami a jejich vlivem na vývoj sepulkrálních památek, stručným nástinem historie pohřbívání, prvními vizemi moderních hřbitovů a vývojem hřbitovů v Evropě ve vazbě na historií hřbitovů ve sledovaném území a problematikou s pietou vůči sepulkráliím a péčí o ně. Další část je věnována tematickým a formálním prvkům sepulkrálních objektů. Od převažujícího zastoupení ustálených křesťanských motivů, přes individuální projevy a autorské práce. Následují architektonické realizace a dílenské práce. Systematický terénní průzkum lokalit umožnil dokumentovat rozsah a kvalitu náhrobků. Prokazuje, že právě množství regionálních autorů a dílen přináší originální a specifickou tvorbu. Součástí publikace je představení sochařů a kamenosochařských dílen, které se nejčastěji v regionu vyskytují. Podařilo se dokumentovat práce autorů, jako Stanislav Sucharda, Franta Úprka, Josef Kubíček, architekt Josef Polášek nebo Bohuslav Fuchs. Vyprofilovali se zde regionální autoři, jež se náhrobní tvorbou zaobírali cíleně, jako Julius Pelikán nebo František Mádle. Dílenské práce ukazují dobovou řemeslnou zručnost kameníků a jistou originalitu. Také počátky strojní výroby zastoupenou především dílnou Polášek – Urban dokládají značnou míru vkusu. Stěžejní část publikace je věnována výběrovému soupisu náhrobků a hrobek. Soupis má jednotnou strukturu (lokace, autor, kamenické práce, datace, popis, údaje o zemřelém, památková ochrana, tam kde se podařilo dohledat autorské skici odkaz na instituci) a je pro co nejjednodušší orientaci uspořádán alfabeticky. Závěrečná kapitola upozorňuje na problém vyplývající z provedeného terénního průzkumu,  a tím je špatný technický stav náhrobků a uměleckých děl, které jsou navíc ohroženy krádežemi. Obzvláště zranitelná jsou díla na opuštěných a rušených hrobech. Součástí publikace je seznam literatury a pramenů a návrh na prohlášení vybraných náhrobků za kulturní památky a odkaz na depozitární fondy institucí, kde se nacházejí autorské skici náhrobků. Výběrový soupis náhrobků a hrobek je doprovázen reprodukcemi.

Obsah:
  • Úvod
  • Tematické a formální prvky
  • Sochaři
  • Kameníci a kamenosochařství
  • Výběrový soupis náhrobků a hrobek
  • Závěr

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop